Flawless Milano
TGCOM 24
Vivi Milano
Detto Fatto
Vogue Italia
DONNA
FASHION
WWB
Vivi Milano
Vanityfair
Vivi Milano WEB
PANORAMA
Pambianco Week
Glamour
Vanityfair
BOOP
WWB
...dal WEB
Glamour WEB